فیبر نوری ۱۲ کر بیرونی /داخلی مالتی مد -MMC

1. Fiber optic
2. Central loose tube
3. Glass yarn reinforcement
4. Rip cord
5. LSZH outer jacket

توضیحات

این کابل را می توان در فضای داخلی یا خارجی استفاده کرد.
فیبرهای سینگل مود یا مولتی مود، مطابق یا فراتر از مشخصات مربوطه IEC*، ITU و EIA/TIA